Den nya Affärsredovisningen

Kap 5 Varutransaktioner

sid 118 – 154

En viktig skillnad mellan industri och handel är att i industriföretagen bearbetas de inköpta råvarorna och blir till nya varor i en tillverkningsprocess. Den interna verksamheten behöver en egen redovisning men den regleras inte av bokföri.ngslagen. Den är inte desto mindre viktig som underlag för produktkalkylering i samband med prissättning och lönsamhetsbedömning.

***

Varutransaktioner kan beskrivas:
Juridiskt Materiellt Finansiellt
fob, fåv, fritt, cif

***

Mervärdesskatt (moms)
Ingående moms (fordran på staten) Utgående moms (skuld till staten)
Det finns tre olika procentsatser för moms i Sverige

***

BAS 2018 – kontoplan för affärsredovisning

1

Tillgångar

10

Immateriella anläggningstillgångar

11

Byggnader och mark

12

Maskiner och inventarie

13

Finansiella anläggningstillgångar

14

Lage, produkter i arbete och pågående arbeten

15

Kundfordringar

16

Övriga kortfristiga fordringar

17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

Kortfristiga placeringar

19

Kassa och bank

2

Eget kapital och skulder

20

Eget kapital

Kap 7 Årsbokslut – tillgångar

Kap 8 Årsbokslut – skulder och eget kapital

Balansräkningens kreditsida (minussidan). Den benämns ibland “finansieringssidan” då den visar hur företagets tillgångar är finansierade, och den ska enligt ÅRL , innehålla fyra huvudrubriker:

Eget kapital; Obeskattade reserver; Avsättningar; Skulder

Skulder